Pozvánka  
 

V zmysle § 12 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a m

15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach,

ktoré sa bude konať dňa 13. marca 2018 o 18,00 hod.

v Kultúrnom dome

Program:

1.      Otvorenie

2.      Návrh overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa

3.      Plnenie Uznesenia zo dňa 13.12.2017

4.  Rozpočtové opatrenie 1/2018, 2/2018

      5.  Správy hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol
 
      6. Rôzne
 
     7. Interpelácia poslancov
 
     8. Návrhy a podnety občanov
 
     9. Záver


  Peter MOJŽIŠ
starosta obce Kuzmice

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?