Pozvánka  
 

V zmysle § 12 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a m

12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach,

ktoré sa bude konať dňa 7. septembra 2017 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome

Program:

1.      Otvorenie

2.      Návrh overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa

3.      Plnenie Uznesenia zo dňa 09.06.2017

4.  Rozpočtové opatrenie č. 5/2017, 6/2017, 7/2017

5.  Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly 
 
6.  Informatívna správa ohľadne Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Kuzmice
  
7. Informatívna správa ohľadne vysporiadania pozemkov na ihrisku OFK Kuzmice
 
8. Rôzne
 
9. Interpelácia poslancov
 
10. Návrhy a podnety občanov
 
11. Záver


  Peter MOJŽIŠ
starosta obce Kuzmice

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?