Pozvánka  
 

V zmysle § 12 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a m

13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach,

ktoré sa bude konať dňa 13. decembra 2017 o 18,00 hod.

v Kultúrnom dome

Program:

1.      Otvorenie

2.      Návrh overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa

3.      Plnenie Uznesenia zo dňa 16.11.2017

4.  Rozpočtové opatrenie 11/2017, 12/2017

      5.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 
      6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2018-2020
  
     7. Rôzne
 
     8. Interpelácia poslancov
 
     9. Návrhy a podnety občanov
 
    10. Záver


  Peter MOJŽIŠ
starosta obce Kuzmice

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?