Pozvánka  
 

V zmysle § 12 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a m

11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach,

ktoré sa bude konať dňa 9. júna 2017 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome

Program:

1.      Otvorenie

2.      Návrh overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa

3.      Plnenie Uznesenia zo dňa 16.03.2017

4.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

5.  Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly 
 
6.  Záverečný účet Obce Kuzmice a Výročná správa za rok 2016 a Výrok audítora k výročnej správe Obce Kuzmice
  
7.Správa nezávislého audítora pre ObZ k ročnej závierke za rok 2016
 
8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2017
 
9. Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Kuzmice za rok 2016

      10. Rôzne

11. Interpelácia poslancov

12. Návrhy a podnety občanov 

13. Záver


  Peter MOJŽIŠ
starosta obce Kuzmice

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?