Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou
 
Vlastník zariadenia:
Obec Kuzmice
IČO: 31196781
Tel.: 038/537 71 70
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
 
Správca ihriska:
Miroslav Lieskovec
Mob.: 0902 442 044
 
Účel:
 Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – súťažné zápasy, turnaje občanov Kuzmíc. Ihrisko je možné prenajať aj občanom, ktorí v obci nebývajú (návštevníkov obce, firiem v rámci „firemných športových dní“). Za účelom vhodného využitia a zabezpečenia prevádzkovania daného objektu, obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach poverilo zodpovednú osobu správcovstvom.
 
Prevádzka ihriska:
 
V pracovné dni:
09:00 – 11:00  pre potreby žiakov MŠ – vstup voľný
11:00 – 16:00   pre deti a mládež do 18 rokov – vstup voľný
16:00 – 21:00  pre športovú činnosť dospelých
 
V dňoch pracovného voľna a sviatkov:
09:00 – 16:00   pre deti a mládež do 18 rokov – vstup voľný
13:00 – 21:00  pre športovú činnosť dospelých
 
Počas školských prázdnin:
09:00 – 16:00   pre deti a mládež do 18 rokov – vstup voľný
16:00 – 21:00  pre športovú činnosť dospelých
 
Prenájom ihriska:
 
Podmienky prenájmu:
- rezervovať ihrisko si možno u správcu osobne, alebo telefonicky na tel. č.: 0902 442 044,
- ak sa nájomca nedostaví, alebo neoznámi meškanie na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, následne správca môže prenajať ihrisko tomu, prejaví záujem o prenájom,
- vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu správcu po zaplatení nájomného,
- v prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so správcom vybrať náhradný termín.
 
Nájomcami ihriska môžu byť:
- osoba staršia ako 15 rokov preukazujúca sa OP, mladšia ako 15 rokov len pod dohľadom dospelej osoby,
- právnická osoba (preukazujúca sa výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom)
- rôzne subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (iné obce, firmy, združenia, atď. )
Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
 
Šport
Časové
vymedzenie
Občania
Kuzmíc
Ostatní
Tenis
1 hodina
2,00 EUR
4,00 EUR
Kolektívne športy
1 hodina
3,50 EUR
7,00 EUR
Osvetlenie
1 hodina
1,50 EUR
1,50 EUR
 
Ceny za prenájom ihriska schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2010, číslo uznesenia 28/2010.
 
Pre aktivity MŠ je vo vyhradenom čase vstup voľný!
OFK Kuzmice podľa dohody s Obecným úradom!
 
Prevádzkový poriadok
 
Všeobecné záväzné pravidlá:
1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom ihrisku, ako aj s povinnosťami Obce Kuzmice, ktorá je vlastníkom ihriska.
2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú ihrisko na športovú činnosť resp. rekreačnú – športovú činnosť na ihrisku.
3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore Multifunkčného ihriska, (ďalej len „užívateľ“).
4. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržať.
5. Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať časový harmonogram a zmluvné podmienky používania ihriska.
6. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je prispôsobené.
7. Prevádzkovateľ areálu a správca viacúčelového ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú jej vlastným zavinením.
8. Je nutné rešpektovať, že zdravie je prvoradé – preto je nutné myslieť na zdravie svoje, spoluhráčov a protihráčov. Športovú činnosť na ihrisku vykonáva každý výhradne na svoje vlastné riziko!
 
Organizačné pravidlá:
1. Vstup na športové ihrisko je povolený len so súhlasom správcu ihriska.
2. Povinnosťou užívateľa je preštudovať si prevádzkový poriadok, ktorý je prístupný na vyhradenom mieste.
3. Užívatelia sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazu správcu ihriska.
4. Spôsobilosť ihriska z titulu zlého počasia alebo technického stavu povrchu ihriska, posudzuje správca.
5. Na ihrisku sú užívatelia povinný mať primeranú športovú výstroj s rovnou podrážkou.
6. Pri športovaní je potrebné dbať aby nedochádzalo k poškodzovaniu trávnatého povrchu, pletiva – oplotenia, mantinelov a športového náradia a náčinia.
7. Zapožičanie príslušného športového náradia a náčinia je potrebné dohodnúť si so správcom ihriska.
8. V priestoroch športového ihriska a okolia, je nutné dbať o poriadok a čistotu.
9. Pred ukončením vymedzeného času je športová skupina povinná dať ihrisko do pôvodného stavu.
10. Pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi správcu.
 
Zakazuje sa: 
- lezenie cez futbalové bránky, vešanie sa na všetky siete, preliezanie mantinelov a plotov,
- nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli,
- poškodzovať majetok športového areálu a vybavenie ihriska,
- kopať futbalovou loptou do pletivového oplotenia a mantinelov ihriska,
- vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy,
- v priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje resp. iné omamné látky,
- vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
- znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami,
- vodiť psov do areálu ihriska

  Je prísne zakázané na ihrisku používať kopačky, pracovnú obuv, vstupovať v zablatenej a inak znečistenej obuvi, jazdiť po ihrisku na bicykloch a na kolieskových korčuliach!
 
Sankcie: 
- v prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov správcu ihriska a nevhodného správania sa na ihrisku (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska, zároveň užívateľ – nájomca nemá nárok na vrátenie nájomného,
- v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnosť požiadať o finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške.
- v prípade opakovaného porušovania prevádzkového poriadku užívateľom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na ihrisko.
 
Upozornenie:
Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby, ktoré sú mladšie ako 15 rokov, je možný vstup len s dozorom dospelej osoby (platí pre všetky športy) !
 
Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?