PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Posilňovňa je majetkom obce Kuzmice. Pre užívateľov tohto objektu platí od 01.novembra 2010 tento prevádzkový poriadok. Posilňovňa slúži na zabezpečenie športových aktivít občanov obce Kuzmice. 

Povinnosti športovcov:
- Vstup do posilňovne je povolený len čistej športovej obuvi.
- Vstup do priestorov posilňovne majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu.
- Športovci sú povinní dodržiavať hygienické zásady a  nepoškodzovať úmyselne majetok posilňovne.
- Športovci sú povinní nahlásiť každé poškodenie zariadenia posilňovne poverenému zodpovednému pracovníkovi.
- Športovci sú povinní využívať priestory posilňovne len na športové účely.
- Športovci sú povinní dodržiavať rozpis hodín v posilňovne a všetky všeobecne platné bezpečnostné predpisy.

Je zakázané:
- do posilňovne vodiť psov,
- vstupovať s bicyklom, v kolieskových korčuliach a s inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku posilňovne,
- priestoroch posilňovne je prísny zákaz konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť!

Prevádzkovateľ posilňovne si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky.
Porušovanie prevádzkového poriadku posilňovne môže mať za následok zákaz vstupu do posilňovne tejto osobe.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok          18:00 – 21:00 hod.
Sobota                         14:00 – 18:00 hod.

Poplatok za osobu               0,50 €/hod.

Zodpovedný pracovník: Lieskovec Miroslav, mobil 0902 442 044

Tento prevádzkový poriadok platí od 15.11.2010.
Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.10.2010

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?