Obec má na zabezpečenie samosprávnych funkcií veľmi silný nástroj, a to možnosť vydávať Všeobecné záväzné nariadenia (VZN) obce. Sú to v podstate zákony platné na území obce.
Ide o právne normy, ktorými obec reguluje spoločenské vzťahy a reguluje spoločenské vzťahy a usmerňuje správanie právnických a fyzických osôb, aby tieto vzťahy pôsobili v určitom poriadku.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009
O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 9 b.j. Kuzmice

Platnosť: 1. januára 2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice

Platnosť: 1. januára 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Kuzmice

Platnosť: 1. septembra 2015
 
Platnosť: 16. júna 2016

Platnosť: 16. júna 2016
 
Platnosť: 16. júna 2016

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?