Zariadenie má názov:                    Materská škola

Adresa školy:                                     Materská škola Kuzmice,
956 21 Kuzmice 211

Telefónne číslo:                                  038/5377161038/537716177161

Elektronická adresa školy:                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Údaje o zriaďovateľovi školy:           Obec Kuzmice,
OÚ Kuzmice, Jacovská č. 231
IČO: 31 196 781
DIČ: 2021374124

Počet tried:                                        1

Riaditeľka MŠ:                                    Zdenka Grmanová

Pedagogickí  zamestnanci:                 Mária Lukovinyová

Prevádzkoví zamestnanci:                 Andrea Klačanská - vedúca školskej jedálne                                                                   Alena Rusňáková - kuchárka                                                                                           Mária Štefkovičová – školníčka

Materská škola poskytuje  predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom od 3 rokov veku a spravidla do 6 rokov veku,  deťom s odloženým plnením školskej dochádzky od 6 - 7 rokov v jednej triede. Tiež poskytuje deťom aj  možnosť poldenného pobytu. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Detský sen, celoslovenského projektu Fibonacci, pravidelne pracujeme s IT, PC a inými didaktickými pomôckami.  

MŠ Kuzmice je jednoposchodová budova, v prevádzke od septembra 1980. Priestory tvorí trieda, ktorá slúži aj ako jedáleň, spálňa, sociálne zariadenie, chodba, kuchyňa. Na pobyt vonku slúži priestranný školský dvor a multifunkčné ihrisko.

Materská škola je v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod. 

 

Denný poriadok:
06,30 - 08,20: Hry a hrové činnosti
08,20 - 08,40: Pohybové a relaxačné cvičenia
08,40 - 09,00: Hygiena, desiata
09,00 - 09,30: Edukačná aktivita
09,30 - 11,30: Pobyt vonku
11,30 - 12,00: Hygiena, obed
12,00 - 14,30: Hygiena, odpočinok
14,30 - 14,45: Hygiena, olovrant
14,45 - 16,00: Hry a hrové činnosti

Koncepcia MŠ
Koncepcia rozvoja materskej školy  je zameraná na  3 kľúčové oblasti ďalšieho rozvoja:
 1.  Zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole.
 2.  Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.
 3.  Zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia školy. 

 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?