Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Kuzmice
ul. Jacovská 231
956 21 Kuzmice
zastúpená: Petrom Mojžišom, starostom obce
 
IČO: 311 96 781
DIČ: 202 137 4124
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0012 1419 0756
Kontakt: www.kuzmice.sk; Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Telefonický kontakt: 038/5377170; 0905441991
Kontaktná osoba: Peter Mojžiš, starosta obce
 Výzva na predkladanie ponúk
 
 
 
Názov predmetu zákazky: "Detské ihrisko"
 
Predmet zákazky: Vybudovanie (zhotovenie) detského ihriska v obci Kuzmice na základe nižšie zverejnenej projektovej dokumentácie pre realizáciu diela. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 923,80 € bez DPH
 
Dĺžka trvania zákazky: do 30.12.2018
 
Predkladanie ponúk poštou alebo osobne na Obecný úrad Kuzmice, ul. Jacovská 231, 956 21 Kuzmice v zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a heslom "Detské ihrisko - NEOTVÁRAŤ"
Lehota na predkladanie ponúk do 17.08.2018 do 12,00 hodiny. 
 
Výzva: ZOBRAZIŤ
 
Prílohy:
 
 

 
Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?